Bokningsvillkor på svenska finns längre ner! Futher down you can find the booking conditions in swedish!

Conditions

 

BOOKING

Mikabacken AB owns the snowmobiles and the rental contracts are signed with Mikabacken AB. The rental service is mediated by South Lapland Snowmobile AB and all correspondence regarding the booking, payment etc. is handled by South Lapland Snowmobile AB.

The person making a reservation, hereinafter called "the customer" is responsible for checking the booking confirmation and making sure that the confirmation is consistent with the desired reservation. We as providers will send the booking confirmation via email after the reservation has been made. The reservation applies to us as providers as well as for the customer as soon as the reservation has been made.

Payment (card, cash or invoice*) must be taken care of before the snowmobile is delivered to the customer. The customer is responsible for the payment up until the rental contracts are signed.

* Note that if an invoice is desired, the customer must request one by email at least 10 days before the date of delivery of the snowmobile.

⦁   Review your booking confirmation and make sure that the date of delivery and return is correct and that the number and type of snowmobiles/sleds/clothes etc. are correct.

 

RENTING AND DRIVING

Rental contracts are signed before we deliver the snowmobile and the person driving the snowmobile, 'the driver', will sign the contract. If the person who booked the snowmobile will also drive it, this person is subject to the conditions valid for both customer and driver. The driver is the one responsible for the payment after the rental contracts are signed.

In order to rent a snowmobile with us the driver must meet the license requirements for driving snowmobile. It is the driver's responsibility to be aware of the requirements. Driver's license requirements are specified in the table below (we reserve the right for updates of legislation). In general, if you have the right to drive a snowmobile in your home country, you also have this right in Sweden. Your driver's license should of course be valid.

To be translated...

 
 

The driver is responsible for the snowmobile and must comply with the applicable legislation and other regulations. The driver needs to have knowledge about prohibited areas and drive the snowmobile in a responsible and safe manner so that damage on the driver himself, others and the environment is avoided. If the driver does not comply with legislation or other regulations the snowmobile is withdrawn without repayment of the remaining rent.

The driver is financially liable for damages incurred on snowmobile, sleigh, equipment or the environment. Deductible for vehicle damage or theft is 10 000 - 20 000 SEK (otherwise in accordance with applicable insurance). If the key to the snowmobile is lost or damaged the driver will be charged 500 SEK for transcoding and for replacement of the key.

If the snowmobile somehow is damaged so that it can not be operated or leased the driver will be charged for the full rental period. If we can offer another equivalent snowmobile the driver can be offered to continue to drive a snowmobile during the remaining rental period without being charged for more than the original rent. If the snowmobile, because of the damage, is still not possible to lease after the rental period and we as providers can prove loss of rental opportunity with another customer the driver will be charged a downtime cost of 500 SEK per day.

The provisions on drunk driving also apply to snowmobiling. The vehicle insurance is not valid if an accident occur while the driver is under the influence of alcohol or drugs or if the snowmobile sinks while driving over ice-covered waters. In this case, the driver is responsible for any costs.

All driving is at your own risk!

⦁   Make sure you have a valid driver's license. Refresh your memory regarding traffic rules and legislation. Drive sober and in a responsible and safe manner. Stick to marked trails and be sure to have a good knowledge of where you get to drive. Show respect for others and the nature!

 

CANCELLATION

Cancellations must be made via email to info@slsnowmobile.com so that it is documented. You can of course call us if you have any questions.

If the booking is canceled within less than 5 days before the time of rental the customer will be charged half the rental cost. If cancellation occurs within less than 2 days to the time of rental the customer will be charged the full rental cost. The customer will not be charged if the cancellation is made for a specific reason (such as extreme weather assessed by the rental service or illness substantiated by a medical certificate).
 
If we as providers can not provide the snowmobile or other equipment in promised condition or at the agreed time and if we are not able to offer any other equivalent option, the customer or the driver has the right to terminate the contract and receive compensation minus the cost corresponding to what the driver has already utilized.
 
⦁   If you must cancel, please do it via email and in ample time.

 

Welcome to Southern Lapland!

 

 


 

Bokningsvillkor

 

VID BOKNING

Uthyrare är Mikabacken AB. Uthyrningstjänsten förmedlas av South Lapland Snowmobile AB och all korrespondens rörande bokning, betalning etc. hanteras av South Lapland Snowmobile AB.

Det är den som gör bokningen, nedan kallad ”kunden”, som ansvarar för att kontrollera att den bokningsbekräftelse vi som uthyrare skickar via mejl i samband med bokningen stämmer överens med den bokning kunden önskat göra. Bokningen gäller för såväl oss uthyrare som för kunden så snart bokningen är gjord.

Betalning (kort, kontant eller faktura*) ska ske innan snöskotern lämnas ut. Kunden är betalningsansvarig till dess att hyreskontrakt skrivs.              

* Observera att om faktura önskas så måste kunden begära detta via mejl minst 10 dagar innan datum för utlämning av snöskoter.

⦁   Se över din bokningsbekräftelse så att datum för ut- och inlämning stämmer samt att antal och typ av snöskoter/pulka/kläder etc. är korrekt.

 

NÄR DU SKA KÖRA

Hyreskontrakt skrivs på plats och det är den person som ska köra snöskotern, nedan kallad ”föraren”, som ska skriva på kontraktet. Om du som bokat snöskotern även ska köra den omfattas du alltså av de villkor som gäller för såväl kunden som för föraren. Efter det att hyreskontrakt skrivits är föraren betalningsansvarig.

För att få hyra snöskoter hos oss krävs att föraren uppfyller de körkortskrav som finns för snöskoter. Det är förarens ansvar att ha kunskap om dessa. Körkortskraven finns specificerade nedan (vi reserverar oss för eventuella uppdateringar i lagstiftning). Generellt gäller att om du har rätt att köra snöskoter i ditt hemland så har du även denna rätt i Sverige. Körkort eller förarbevis ska såklart vara giltigt.

 
 

Föraren ansvarar för snöskotern och måste följa gällande trafikregler samt terrängkörningslagen. Hen ska informera sig om förbudsområden i det område snöskotern framförs samt framföra snöskotern på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att skada ej påkallas på vare sig föraren själv, andra eller omgivningen. Om gällande lagar och förordningar ej följs återtas aktuell snöskoter utan återbetalning av kvarvarande hyra.

Föraren är ekonomiskt ersättningsskyldig för skador som uppstår på snöskoter, pulka, utrustning eller omgivning. Självrisk vid vagnskada eller stöld är 10 000 – 20 000 kr (i övrigt enligt gällande försäkringsvillkor). I det fall nyckeln till snöskotern tappas bort eller skadas debiteras föraren 500 kr för omkodning och nyckelbyte.

Om snöskotern på något sätt skadas så att den ej kan köras eller hyras ut debiteras föraren full hyra för hyresperioden. I de fall vi kan erbjuda annan likvärdig snöskoter kan föraren erbjudas att fortsätta köra snöskoter hyresperioden ut utan att debiteras för mer än ursprunglig hyra. Om snöskotern, på grund av skadan fortfarande ej går att hyra ut efter hyresperioden och uthyraren kan styrka bortfall av uthyrningsmöjlighet till annan kund debiteras föraren en stilleståndskostnad om 500 kr per dygn.

Bestämmelserna för rattfylleri gäller vid all snöskoterkörning. Om en olycka inträffar och föraren är påverkad av alkohol eller droger gäller ej fordonsförsäkringen utan kostnaden faller på föraren. Vid färd över isbelagda vatten gäller ej fordonsförsäkringen vid sänkning utan alla eventuella kostnader faller på föraren.

All körning sker på egen risk!

⦁   Se till att du har giltigt körkort eller förarbevis. Friska upp minnet vad gäller trafikregler och lagar vid skoterkörning. Kör nykter och på ett ansvarsfullt samt säkert sätt. Håll dig till markerade leder och se till att ha bra koll på var du får köra. Respektera hemfriden och naturen!

 

AVBOKNING

Avbokning ska ske via mejl till info@slsnowmobile.com så att den finns dokumenterad. Du kan såklart ringa oss om du har några frågor.

Vid avbokning med mindre än 5 dagar innan hyrestillfället debiteras kunden halva hyreskostnaden. Om avbokning sker med mindre än 2 dagar kvar till hyrestillfället debiteras kunden hela hyreskostnaden. I de fall avbokning sker av särskild anledning (t.ex. extremt väder bedömt av uthyrare eller sjukdom styrkt med läkarintyg) debiteras kunden ej.

Om vi som uthyrare ej kan tillhandahålla snöskoter eller annan utrustning i utlovat skick eller vid avtalad tidpunkt och ej klarar att erbjuda annat likvärdigt alternativ har kunden eller föraren rätt att säga upp avtalet och få ersättning, med eventuellt avdrag för den kostnad motsvarande det föraren redan hunnit nyttja.

⦁   Om du ska avboka så gör det via mejl och i så god tid som möjligt.

 

Välkommen till södra Lappland!